Lanius excubitoroidesgrey-backed fiscal


Lanius excubitoroides