Lemuridaetrue lemurs


  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • ring-tailed lemur
   Lemur catta
  • true lemurs
   Lemuridae
  • greater bamboo lemur
   Prolemur simus
  • greater bamboo lemur
   Prolemur simus
  • greater bamboo lemur
   Prolemur simus
  • variegated lemur
   Varecia variegata
  • variegated lemur
   Varecia variegata
  • variegated lemur
   Varecia variegata