Lepidoptera


  • Oeneis chryxus
  • Oeneis chryxus
  • Ogdoconta cinereola
  • Olethreutes
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes fasciatana
  • Olethreutes ferriferana
  • Olethreutes nigranum
  • Olethreutes quadrifidum
  • Olethreutes quadrifidum