Lepidoptera


  • Phyciodes tharos
  • Phyciodes tharos
  • Phyciodes tharos
  • Phyciodes tharos
  • Phyciodes tharos
  • Phyciodes tharos
  • Phyllocnistis citrella
  • Phyllocnistis populiella
  • Phyllodesma americana
  • Phyllodesma americana
  • Phyllodesma americana
  • Phyllodesma americana
  • Phyllodesma americana
  • Phyllodesma americana
  • Phyllodesma americana