Lepidoptera


  • Tetracis cachexiata
  • Thaumatopsis pexellus
  • Thessalia theona
  • Thessalia theona
  • Thessalia theona
  • Thessalia theona
  • Thessalia theona
  • Thopeutis forbesellus
  • Thopeutis forbesellus
  • Thorybes pylades
  • Thorybes pylades
  • Thymelicus lineola
  • Thymelicus lineola
  • Thymelicus lineola
  • Thymelicus lineola