Lepidoptera


  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xylena curvimacula
  • Xylena nupera
  • Yponomeuta padella
  • Yponomeuta padella
  • Zale duplicata
  • Zale duplicata
  • Zale duplicata
  • Zale duplicata
  • Zale duplicata
  • Zale duplicata
  • Zale duplicata