Lepidoptera


  • Xestia praevia
  • Xestia praevia
  • Xestia praevia
  • Xestia praevia
  • Xestia praevia
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xestia smithii
  • Xylena curvimacula
  • Xylena nupera
  • Yponomeuta padella