Lepidoptera


  • Eucosma tocullionana
  • Eueretagrotis attentus
  • Eufidonia convergaria
  • Eufidonia discospilata
  • Eufidonia discospilata
  • Eufidonia discospilata
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eumorpha pandorus