Lepidoptera


  • Dyspteris abortivaria
  • Dyspyralis illocata
  • Eacles imperialis
  • Eacles imperialis
  • Eacles imperialis
  • Echinargus isola
  • Strymon melinus
  • Echinargus isola
  • Echinargus isola
  • Echinargus isola
  • Echinargus isola
  • Ecliptopera silaceata
  • Ectropis crepuscularia
  • Ectropis crepuscularia
  • Egira dolosa
  • Egira dolosa