Lepidoptera


  • Drepana arcuata
  • Drepana arcuata
  • Drepana arcuata
  • Drepana arcuata
  • Dryadula phaetusa
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • Dymasia dymas
  • Dymasia dymas
  • Dymasia dymas
  • Dypterygia rozmani
  • Dyspteris abortivaria
  • Dyspyralis illocata
  • Eacles imperialis