Lepidoptera


  • Dymasia dymas
  • Dymasia dymas
  • Dymasia dymas
  • Dypterygia rozmani
  • Dyspteris abortivaria
  • Dyspyralis illocata
  • Eacles imperialis
  • Eacles imperialis
  • Eacles imperialis
  • Echinargus isola
  • Strymon melinus
  • Echinargus isola
  • Echinargus isola
  • Echinargus isola
  • Echinargus isola
  • Ecliptopera silaceata