Lithobates blairiPlains Leopard Frog


Lithobates blairi