Lonchura montanaSnow Mountain mannikin(Also: snow mountain munia)