Marcusenius nyasensis奈氏异吻象鼻鱼(Also: Mputa; Nchemba; Ntachi; Rypoun malawiský)