Mastomys natalensisHildebrandt's multimammate mouse(Also: Natal multimammate mouse; rock mouse)