Maylandia estheraeRed zebra


    • Red zebra
      Maylandia estherae
    • Red zebra
      Maylandia estherae