Megapodius laperouseMicronesian megapode(Also: Micronesian scrubfowl)