Mniotilta variablack-and-white warbler


Mniotilta varia