Moenkhausia georgiae乔治直线脂鲤(Also: Bewoyo weti fisi; Ixha; Moloko chiba; Piki chiba)