Moenkhausia surinamensis苏里南直线脂鲤(Also: Ixha; Moloko chiba; Piki chiba; Pikili)