Myleus rhomboidalis菱体臼脂鲤(Also: Achitau; Asitau; Be agba; Chiba koumalou)