Myotis formosusHodgson's bat


  • Hodgson's bat
   Myotis formosus
  • Hodgson's bat
   Myotis formosus
  • Hodgson's bat
   Myotis formosus
  • Hodgson's bat
   Myotis formosus
  • Hodgson's bat
   Myotis formosus
  • Hodgson's bat
   Myotis formosus
  • Hodgson's bat
   Myotis formosus