Myzomela pammelaenaebony honeyeater(Also: ebony myzomela)