Neognathaeneognath birds(Also: "modern palate" birds)


  • white-cheeked turaco
   Tauraco leucotis
  • white-cheeked turaco
   Tauraco leucotis
  • white-cheeked turaco
   Tauraco leucotis
  • white-cheeked turaco
   Tauraco leucotis
  • white-cheeked turaco
   Tauraco leucotis
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • Livingstone's turaco
   Tauraco livingstonii
  • purple-crested turaco
   Tauraco porphyreolophus
  • Laysan finch
   Telespyza cantans
  • bateleur
   Terathopius ecaudatus