Neurotrichus gibbsiiAmerican shrew mole


Neurotrichus gibbsii