Noctuidae


  • Euparthenos nubilis
  • Euparthenos nubilis
  • Euplexia benesimilis
  • Euplexia benesimilis
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia sidus
  • Eupsilia tristigmata
  • Eupsilia vinulenta
  • Eupsilia vinulenta
  • Eupsilia vinulenta
  • Eupsilia vinulenta