Noctuoidea


  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Phalaenostola larentioides
  • Phalaenostola larentioides
  • Phalaenostola larentioides
  • Pheosia rimosa
  • Pheosia rimosa