Phaner furciferfork-marked lemur


Phaner furcifer