Phyllastrephus hypochlorisToro olive greenbul(Also: toro olive-greenbul)