Pipilo fuscuscanyon towhee


  • canyon towhee
   Pipilo fuscus
  • canyon towhee
   Pipilo fuscus
  • canyon towhee
   Pipilo fuscus
  • canyon towhee
   Pipilo fuscus
  • canyon towhee
   Pipilo fuscus