Pipilo fuscuscanyon towhee


    • canyon towhee
      Pipilo fuscus