Plethodon meridianusSouth Mountain Gray-cheeked Salamander


    • South Mountain Gray-cheeked Salamander
      Plethodon meridianus