Potamotrygon


    • White-blotched river stingray
      Potamotrygon leopoldi
    • Black river stingray
      Potamotrygon motoro