Priotelus roseigasterHispaniolan trogon


    • Hispaniolan trogon
      Priotelus roseigaster