Protostomiaprotostomes


  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Parallelia bistriaris
  • Parapoynx badiusalis
  • Parapoynx badiusalis
  • Parapoynx badiusalis
  • Parapoynx badiusalis
  • Parapoynx badiusalis
  • Parapoynx badiusalis
  • Parapoynx maculalis
  • Parapoynx obscuralis
  • Parapoynx obscuralis