Protostomiaprotostomes


  • Lampsilis fasciola
  • Lampsilis siliquoidea
  • Lampsilis siliquoidea
  • Lanx subrotunda
  • Lasmigona complanata
  • Lasmigona compressa
  • Lasmigona costata
  • Leptodea fragilis
  • Leptodea laevissima
  • Leptodea leptodon
  • Lethe
  • Lethe eurydice
  • Ligumia nasuta
  • Ligumia recta
  • Limenitis arthemis