Pyraloidea


  • Achyra rantalis
  • Achyra rantalis
  • Acrobasis indigenella
  • Agriphila vulgivagellus
  • Anania funebris
  • Aphomia sociella
  • Aphomia sociella
  • Aphomia sociella
  • Aphomia sociella
  • Aphomia sociella
  • Crambus
  • Crambus
  • Crambus leachellus
  • Crambus praefectellus
  • Crambus unistriatellus