Pyraloidea


  • Achyra rantalis
  • Achyra rantalis
  • Achyra rantalis
  • Achyra rantalis
  • Achyra rantalis
  • Acrobasis indigenella
  • Acrobasis indigenella
  • Acrobasis rubrifasciella
  • Acrobasis rubrifasciella
  • Aglossa costiferalis
  • Agriphila vulgivagellus
  • Anageshna primordialis
  • Anania funebris
  • Aphomia sociella
  • Aphomia sociella