Pyraloidea


  • Crambus saltuellus
  • Crambus saltuellus
  • Crambus saltuellus
  • Crambus saltuellus
  • Crambus unistriatellus
  • Crambus unistriatellus
  • Desmia funeralis
  • Desmia funeralis
  • Desmia funeralis
  • Desmia maculalis
  • Dicymolomia julianalis
  • Dioryctria resinosella
  • Dioryctria resinosella
  • Dioryctria zimmermani
  • Dolichomia olinalis