Pyraloidea


  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Eudonia heterosalis
  • Eudonia strigalis
  • Eudonia strigalis
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eurrhypara hortulata
  • Euzophera semifuneralis
  • Evergestis pallidata
  • Evergestis pallidata