Rhinoplocephalus nigrescensSmall-eyed Snake, Eastern Small-eyed Snake, Short-tailed Snake