Suncus etruscuswhite-toothed pygmy shrew


    • white-toothed pygmy shrew
      Suncus etruscus