Syrrhaptes paradoxusPallas's sandgrouse


Syrrhaptes paradoxus