Tadarida australiswhite-striped free-tailed bat


    • white-striped free-tailed bat
      Tadarida australis