Tetrapodatetrapods


  • Common Garter Snake
   Thamnophis sirtalis
  • Common Garter Snake
   Thamnophis sirtalis
  • Common Garter Snake
   Thamnophis sirtalis
  • Common Garter Snake
   Thamnophis sirtalis
  • ebony akodont
   Thaptomys nigrita
  • ebony akodont
   Thaptomys nigrita
  • Turniptail Gecko
   Thecadactylus rapicauda
  • Turniptail Gecko
   Thecadactylus rapicauda
  • Turniptail Gecko
   Thecadactylus rapicauda
  • buff-necked ibis
   Theristicus caudatus
  • gelada baboon
   Theropithecus gelada
  • gelada baboon
   Theropithecus gelada
  • western pocket gophers
   Thomomys
  • Botta's pocket gopher
   Thomomys bottae
  • Thorius aureus