Thaptomysebony akodont


    • ebony akodont
      Thaptomys nigrita
    • ebony akodont
      Thaptomys nigrita