Varanus brevicaudaShort-tailed Pygmy Monitor


Varanus brevicauda