Zosteropslesser white-eyes


  • Japanese white-eye
   Zosterops japonicus
  • Japanese white-eye
   Zosterops japonicus
  • Japanese white-eye
   Zosterops japonicus
  • Japanese white-eye
   Zosterops japonicus
  • Seychelles grey white-eye
   Zosterops modestus
  • Cape white-eye
   Zosterops pallidus
  • Cape white-eye
   Zosterops pallidus