Bajema, Stephanie


    • ring-tailed lemur
      Lemur catta