Firebaugh, Glenn


  • Sphinx chersis
  • Sphinx kalmiae
  • Sphinx kalmiae
  • Spilosoma virginica
  • Spilosoma virginica
  • Symmerista
  • Syntomeida epilais
  • Tetraopes tetrophthalmus
  • Araneus
  • katydids, bushcrickets, Laubheuschrecken
   Tettigoniidae
  • katydids, bushcrickets, Laubheuschrecken
   Tettigoniidae
  • Trichoptera
  • Trichoptera
  • Xanthotype urticaria
  • Zelus exsanguis
  • Zelus exsanguis