Grzimek Birds


    • Seychelles grey white-eye
      Zosterops modestus
    • Cape white-eye
      Zosterops pallidus